Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Onder meubelen verstaat men alle producten die tot het normale assortiment van de meubelhandelaar behoren.

Art. 2 De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht tenzij uit de vermeldingen op het bestelformulier uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten en/of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Art. 3 Enkel consumenten beschikken over een bedenktijd van 14 dagen om de buiten de verkoopruimte van de verkoper of op afstand gesloten overeenkomst te herroepen.

Art. 4 De vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien het bestelformulier uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt de verkoper het recht extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Art. 5 De leveringsdatum of -termijn wordt aangegeven in het bestelformulier, onder voorbehoud van artikel 6. 
Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn vier maanden vanaf de totstandkoming van de  overeenkomst. Kan de verkoper de leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk, en kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 50% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen. Wordt deze nieuwe datum of termijn overschreden, buiten het geval van artikel 6, dan kan de koper de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Weigert de koper de meubelen op de leveringsdatum of binnen de -termijn (oorspronkelijk, dan wel nieuw) in ontvangst te nemen, dan heeft de verkoper het recht om schriftelijk de uitvoering van de overeenkomst te eisen binnen een termijn van vier weken, bij gebreke waarvan de overeenkomst na het verstrijken van die termijn als onmiddellijk ontbonden zal worden beschouwd ten laste van de koper. De benadeelde partij heeft in voormelde gevallen recht op de teruggave van alle reeds betaalde bedragen of reeds geleverde meubelen, daarenboven heeft ze recht op een vergoeding voor de geleden schade. Wordt de overeenkomst ontbonden door de verkoper, dan heeft deze vanaf dat ogenblik het recht om de meubelen aan derden te verkopen. Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan vier weken, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot eisen van 50% van het resterende saldo en dit om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 0,5 % per vier weken.

Art. 6 Artikel 5 is evenwel niet van toepassing ingeval de leveringsdatum of -termijn niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij binnen de 14 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van een evenwaardig vervangingsmeubel of een evenwaardige vervangingsaankoop.

Art. 7 De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper. In alle omstandigheden, doch behoudens uitdrukkelijk bedongen afwijking, geschiedt de levering op het gelijkvloers. Indien op vraag van de koper de koopwaar anders dan op het gelijkvloers dient geleverd, geschiedt dit op risico van de koper en zullen de bijkomende leveringskosten worden aangerekend.

Art. 8 De levering dekt elk zichtbaar gebrek. Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, steen, kunststof, alsook het “werken” van hout en/of kunststof, voorzover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Alle verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van, of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen, alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming.

Art. 9 De meubelen worden niet door de verkoper gemonteerd, noch wordt het verpakkingsmateriaal terug meegenomen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepalingen op het bestelformulier.

Art. 10 De koper moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 48 uur na levering. Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden (ingeval van showroom of solden modellen) worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijkerwijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper.

Art. 11 In geval van gebrek wordt volgende garantie gegeven: (a) Gedurende het eerste jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten 
herstellen op kosten van de verkoper (b) Gedurende het tweede en het derde jaar na de levering geldt dezelfde waarborgregeling als onder (a) maar betaalt de koper 50 % van de herstelkosten (c) Transportkosten zijn steeds ten laste van de koper en dienen vooraf betaald te worden. 

Art. 12 De eigendomsoverdracht zal geschieden bij de volledige betaling van de koopsom. De koper zal elke derde als dusdanig inlichten aangaande dit eigendomsvoorbehoud.

Art. 13 De betaling van de meubelen geschiedt contant bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op het bestelformulier. Bij niet-betaling van de prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn op de openstaande hoofdsom ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten conform de Wet van 02/08/2002 cq. Wet van 05/05/1865. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 40 euro en een maximum van 2.500 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde interesten en de gerechtskosten in geval van gerechtelijke invordering.

Art. 14 Indien de overeenkomst verbroken wordt door de koper, dan is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de koopsom.

Art. 15 Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde cq. het Vredegerecht van het kanton Lokeren exclusief bevoegd, onverminderd het recht van de verkoper om het geschil aanhangig te maken bij de rechtsmachten van de woonplaats van de koper of de plaats van levering. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale verdragen.

 • Onze garantie

  Twee jaar garantie op fabricage- en/of constructiefouten op ons volledige assortiment

 • Levering & plaatsing

  Dankzij onze eigen leveringsdienst netjes bij je thuis afgeleverd, uitgepakt en gemonteerd

 • Weersbestendig

  Het tuinmeubilair kan tegen een stootje. Je hoeft het dus niet telkens binnen te zetten of te bedekken

 • 14 dagen bedenktijd

  Niet overtuigd van je webshop aankoop? Retourneer je product gratis binnen de 14 dagen.

 • Onze garantie
  Twee jaar garantie op fabricage- en/of constructiefouten op ons volledige assortiment
 • Levering & plaatsing
  Dankzij onze eigen leveringsdienst netjes bij je thuis afgeleverd, uitgepakt en gemonteerd
 • Weersbestendig
  Het tuinmeubilair kan tegen een stootje. Je hoeft het dus niet telkens binnen te zetten of te bedekken
 • 14 dagen bedenktijd
  Niet overtuigd van je webshop aankoop? Retourneer je product gratis binnen de 14 dagen.